Як отримати дозвіл на працевлаштування та посвідку на тимчасове проживання іноземним громадянам

                        27 вересня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» № 2058-VIII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-19#Text)  (далі — Закон № 2058-VIII). Законом № 2058-VIII внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про зайнятість населення» №5067 від 05.07.2012 р. (далі — Закон) Саме даним розділом Закону на даний час регулюється процедура працевлаштування іноземців.

       В даному розділі  розкривається  питання порядку отримання дозволу на працевлаштування іноземців (далі — Дозвіл);

                                    Чи завжди потрібен дозвіл на працевлаштування?

         Стаття 42 Закону «Про зайнятість населення» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text)  визначає, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Проте в той же час Закон визначає винятки із загального правила і визначає категорії осіб, працевлаштування яких здійснюється без Дозволу.

До таких категорій належать:

- іноземці, які постійно проживають в Україні;
- іноземці, які набули статусу біженця або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;
- іноземці, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;
- представники іноземного морського (річкового) флоту;
- працівники закордонних засобів масової інформації, акредитованих для роботи в Україні;
- спортсмени, які набули професійного статусу, артисти та працівники мистецтва для роботи в Україні за фахом;
- працівники аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;
- працівники іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;
- священнослужителі, які тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності;
- іноземці, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;
- іноземці, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у вищих навчальних закладах на їх запрошення;
- інші іноземці у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

         Слід зазначити,  що Закон передбачає доволі значні штрафні санкції за працевлаштування іноземців без Дозволу. Тому, якщо роботодавець впевнений, що іноземець належить до однієї з категорій, які можуть бути працевлаштовані без отримання Дозволу, він повинен мати доказ належності працівника до зазначеної категорії осіб та бути готовим надати вказаний доказ контролюючим органам. А у випадку спірних та неоднозначних ситуацій радимо отримати письмове роз’яснення від територіального підрозділу Міністерства соціальної політики.

Спеціальні категорії іноземців

Одним із нововведень Закону є визначення окремих категорій іноземців, працевлаштування яких має певні особливості. До таких особливих категорій віднесено:

іноземних високооплачуваних професіоналів (спеціалісти, які отримають заробітну платню у розмірі не менше 50 мінімальних заробітних плат;
засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;
випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
іноземних працівників творчих професій;
іноземних ІТ-професіоналів.

Найважливішими особливостями працевлаштування даних категорій іноземців є

 - відсутність законодавчо встановленої вимоги щодо мінімальної заробітної плати для таких працівників;

 - строк, на який видається Дозвіл на працевлаштування осіб вказаних категорій;

Щодо мінімальної заробітної плати, яка має виплачуватися працівникам-іноземцям, то частина 3 статті 421 Закону встановлює, що роботодавець може отримати Дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

- п’ять мінімальних заробітних плат — іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України «Про освіту»;
- десять мінімальних заробітних плат — для всіх інших категорій найманих працівників ;.

Щодо строку Дозволу, то Дозвіл на працевлаштування іноземців, що відносяться до вищевказаних особливих категорій, може бути виданий строком до трьох років. Тоді, як за загальним правилом Дозвіл видається строком до одного року.

             

                                    Порядок отримання дозволу на працевлаштування

Подання документів. Для отримання Дозволу, роботодавець подає до територіального центру зайнятості пакет документів. Звертаємо увагу, що відділ центру зайнятості, до якого подаються документи залежить від місця реєстрації роботодавця.

До пакету документів входять:

- заява за формою, визначеною постановою Кабміну від 15.11.2017 № 858; (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-2017-%D0%BF#Text)
- копія паспорта іноземця з перекладом;
- кольорова фотокартка;
- копія проекту трудового договору, посвідчена роботодавцем.

У випадку, якщо роботодавець працевлаштовує іноземця, що належить до спеціальної категорії іноземців, додатково подаються такі документи:

- щодо випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, — копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;
- щодо іноземних працівників творчих професій — нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);
- щодо відряджених іноземних працівників — копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);
- щодо внутрішньо-корпоративних цесіонаріїв — рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;
- щодо осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, — копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Всі перелічені документи, що були видані на території іншої країни, мають бути у встановленому порядку легалізовані. Легалізація може бути здійснена шляхом проставлення штампу апостиль або консульської легалізації.

Для працевлаштування засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.

    Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності - комп’ютерне програмування.

    Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

1) заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2) фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметри;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

    Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

    Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

    Посадовим особам територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, заборонено вимагати від роботодавців документи, не встановлені цим Законом.”

Розгляд документів

       Законодавство передбачає виключний перелік підстав для зупинення розгляду заяви про видачу Дозволу. Серед них, зокрема, такі підстави як: подання разом із заявою документів або відомостей, не в повному обсязі; невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою.

         Якщо документи все-таки було подано з порушеннями, уповноважена особа територіального центру зайнятості приймає рішення про зупинення строку розгляду заяви. Для усунення підстав, викладених у рішенні, роботодавцю надається сім робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про видачу Дозволу і три робочі дні з дати прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про продовження строку дії Дозволу. Якщо у встановлений строк роботодавець не усуне причин зупинення розгляду заяви, у видачі Дозволу буде відмовлено.

       Подана заява про видачу Дозволу розглядається протягом 7 робочих днів (заява про продовження строку дії Дозволу розглядається протягом 3 днів).

        Після отримання Дозволу, роботодавець зобов’язаний протягом 90 днів укласти трудовий договір з особою, щодо працевлаштування якої видано Дозвіл, та не пізніше 10 днів з моменту укладення договору — надати його копію територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Ігнорування роботодавцем вказаного положення є підставою для скасування Дозволу.

       

Посвідка на тимчасове проживання іноземця в Україні

Регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №322 від 25.04.2018р.   (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2018-%D0%BF#Text)

          Пакет документів на видачу або обмін посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання наведений нижче.

Вартість послуги складає:

державне мито у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. (відповідно до пункту 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито») (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93#Text);
вартість адміністративної послуги у розмірі 226,00 грн. (відповідно до Переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 року № 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції»); (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2016-%D0%BF#Text)

    Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
інваліди Великої  Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди I та II груп;

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання іноземець або особа без громадянства, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування, подають:

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання подаються такі документи:

- паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, з візою типу D, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України (після пред’явлення оригіналу повертається, копія додається);
- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (після пред’явлення оригіналів повертаються, копії додаються);
- переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
- дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки;
- документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал), або документ про звільнення від його сплати (після пред’явлення оригіналу повертається, копія додається);

 

Обмін посвідки на постійне проживання здійснюється у разі:

- зміни інформації, внесеної до посвідки;
- виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідки;
- закінчення строку дії посвідки;
- непридатності посвідки для подальшого використання;
- досягнення іноземцем або особою без громадянства 25- або 45-річного віку (у разі, коли іноземець або особа без громадянства документовані посвідкою, що не містить безконтактного електронного носія).

Для оформлення у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну іноземець або особа без громадянства подають такі документи:

- посвідку, що підлягає обміну (крім випадків втрати та викрадення);
- паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається, копія додається);
- переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім випадків, передбачених підпунктами 3—5 пункту 7 цього Порядку (після пред’явлення оригіналів повертаються, копії додаються);
- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, у разі подання документів законним представником (після пред’явлення оригіналів повертаються, копії додаються);
- документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (оригінал), або документ про звільнення від його сплати (після пред’явлення оригіналу повертається, копія додається).

У разі коли обмін посвідки здійснюється у зв’язку із закінченням строку її дії, додатково подаються документи, зазначені у підпункті 4 пункту 32, пунктах 33 і 34 Порядку оформлення посвідки на постійне проживання.

Термін розгляду заяви
Протягом 15 робочих днів.
Результат отримання послуги
Отримання посвідки на постійне проживання.
Строк дії документу, що є результатом отримання послуги
Посвідка на постійне проживання видається строком на 10 років. Посвідка на постійне проживання без безконтактного електронного носія підлягає обміну у зв’язку із досягненням 25-річного та 45-річного віку.

 

                            Підстави для відмови у наданні послуги

Територіальний орган/територіальний підрозділ ДМС відмовляє іноземцю або особі без громадянства в оформленні або видачі посвідки на постійне проживання, у разі, коли:

    -  іноземець або особа без громадянства мають посвідку чи посвідку на тимчасове проживання (крім випадків обміну посвідки або оформлення посвідки іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово проживали на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання), посвідчення біженця чи посвідчення особи, якій надано додатковий захист, які є дійсними на день звернення;

      -  іноземець або особа без громадянства перебувають на території України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду;

 - дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану іноземцем або особою без громадянства інформацію;

      -  встановлено належність особи до громадянства України;

 - за видачею посвідки звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень для її отримання;

     -  іноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязі або з порушенням строків, визначених пунктами 17 і 18 цього Порядку, документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі посвідки;

      - отримано від Національної поліції, СБУ, іншого державного органу інформацію про те, що дії іноземця та особи без громадянства загрожують національній безпеці, громадському порядку, здоров’ю, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;

      - паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі або строк його дії закінчився;

      -  встановлено факт подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених документів або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на імміграцію;

       - виявлено факти невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення суду чи державних органів, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи ті, що пов’язані з попереднім видворенням за межі України, у тому числі після закінчення строку заборони подальшого в’їзду в Україну;

      -  в інших випадках, передбачених законом.

Строк звернення до Державної міграційної служби України та відповідальність у разі його порушення

         Протягом дії дозволу на імміграцію, який видається строком на 1 рік;

Документи для оформлення посвідки на постійне проживання подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування/проживання в Україні.

        У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

        У разі коли у зв’язку із зміною прізвища та (або) власного імені чи по батькові, встановленням розбіжностей у записах необхідно обміняти паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, документи для обміну посвідки подаються не пізніше ніж через місяць після отримання нового паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

         У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії.

     

 

          Територіальний  підрозділ  Державної міграційної служби України 

          Відповідний пакет документів, встановлений в Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року №251, повинен бути поданий  заявником до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України:

 Управління  державної міграційної служби України в Івано- Франківській області

        Код підрозділу: 2610

        Адреса розташування: м.Івано-Франківськ вул.. Академіка Гнатюка, 29

        Шифр підрозділу (для платіжних реквізитів): 422605

       Телефон: (0342) 53-15-85

        Робочі дні: з вівторка по суботу, неділя – понеділок вихідні 

        Адреса інтернет сторінки Управління  державної міграційної служби України в Івано- Франківській області:   https://dmsu.gov.ua/ivano-frankivsk/pidrozdily.html

         Однак, попередньо записатись на чергу можна  скориставшись електронним  сервісом  Державної міграційної служби України:  https://dmsu.gov.ua/

         Після реєстрації у визначений день  небхідно особисто звернутись Управління  державної міграційної служби України в Івано-Франківській області (м.Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, 29/ координати на Google карті: 48°55'15.2"N 24°43'14.4"E  ) для подачі документів та здійснення інших заходів для отримання посвідки.

      

            У Калуський районний відділ Управління  державної міграційної служби України в Івано-  Франківській обл.  у даний час  (лютий 2021р.) можна звертатись тільки  для отримання консультацій;

       Код підрозділу: 2618

       Адреса розташування:  Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. О. Тихого, 10  координати на   Google карті:   49°02'15.1"N 24°20'59.6"E

       Шифр підрозділу (для платіжних реквізитів): 422612

       Телефон: (003803472) 25-0-77

       Електронна адреса: 2618@dmsu.gov.ua

 

      

Посвідка на постійне  проживання іноземця в Україні

                  Регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №321 від 25.04.2018р.  

                                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2018-%D0%BF#Text